1. صفحه اصلی
 2. تعرفه خدمات

خدمات CRM

کد تک رقمی

6.000.000
ریال
 • 300.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد دو رقمی

5.000.000
ریال
 • 250.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد سه رقمی

4.000.000
ریال
 • 200.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد چهار رقمی

2.000.000
ریال
 • 100.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد پنج رقمی

1.500.000
ریال
 • 75.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد شش رقمی الی یازده رقمی

1.000.000
ریال
 • 50.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی یا لاتین

2.500.000
ریال
 • 125.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی و لاتین

3.500.000
ریال
 • 175.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

خدمات USSD

کد یو اس اس دی 1 رقمی

50.000.000
ریال
 • 2,500,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 2 رقمی

30.000.000
ریال
 • 1,500,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 3 رقمی

10.000.000
ریال
 • 500,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 4 رقمی

7.000.000
ریال
 • 350,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 5 رقمی

5 .000.000
ریال
 • 250,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد شش رقمی الی یازده رقمی

3.000.000
ریال
 • 150,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 7 الی 11 رقمی

1.500.000
ریال
 • 75,000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان