شاخص کیفیت هوا
ناسالم برای گروه های حساس 134
محاسبه شده در 1395/12/03 در ساعت 11:00

شاخص کیفیت هواسطح اهمیت بهداشتی
0-50پاک
51-100سالم
101-150ناسالم برای گروه حساس
151-200ناسالم
201-300بسیار ناسالم
301-500خطرناک